Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van Asterweg Beheer C.V. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of anderszins gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken in overeenstemming met dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Asterweg Beheer C.V. het is niet toegestaan tekst, fotomateriaal of ander materiaal op deze website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Asterweg Beheer C.V.

GEEN GARANTIE OP CORRECTHEID INDIEN VAN TOEPASSING

Voor de prijzen op onze website streven wij naar een zo nauwkeurig mogelijke weergave van de werkelijkheid en de beoogde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- of typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract of overeenkomst met Asterweg Beheer C.V. te ondertekenen. mogen claimen of aannemen. Asterweg Beheer C.V. streeft naar een website die zo actueel mogelijk is. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie of inhoud op deze website onvolledig en / of onjuist zijn, dan kunnen wij hiervoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. De informatie en / of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en / of aanspraak op juistheid. We behouden ons het recht voor om deze materialen zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen. Asterweg Beheer C.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie op websites waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

WIJZIGINGEN

Indien deze disclaimer wijzigt, treft u de meest recente versie van de disclaimer van Asterweg Beheer C.V. op deze pagina.